Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019

Για τους δασικούς χάρτες

Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο, συζητήθηκε το θέμα των δασικών χαρτών με αφορμή την επικείμενη κοινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου και της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου. Προτείναμε στο δημοτικό συμβούλιο να υιοθετήσει το παρακάτω ψήφισμα :

“Η ανάρτηση των δασικών χαρτών, αποκάλυψε τις

Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019

Το ΚΚΕ κα­τα­ψη­φί­ζει κυ­βέρ­νη­ση και Συμ­φω­νία των Πρε­σπών

Σε ανα­κοί­νω­σή του για τις πο­λι­τι­κές εξε­λί­ξεις, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ ανα­φέ­ρει τα εξής:
«Το πα­ζά­ρι των προη­γού­με­νων ημε­ρών ανά­με­σα σε Τσί­πρα – Καμ­μέ­νο κα­τέ­λη­ξε στην ανα­ζή­τη­ση ψήφου εμπι­στο­σύ­νης στη Βουλή. Πρό­κει­ται για μια εξέ­λι­ξη που βο­λεύ­ει και τους δύο, καθώς δίνει τη δυ­να­τό­τη­τα αφ’ ενός στον κ. Τσί­πρα να δια­σώ­σει την κυ­βέρ­νη­σή του, με τις ψή­φους βου­λευ­τών των ΑΝΕΛ και αφ’ ετέ­ρου στον κ. Καμ­μέ­νο να δια­τη­ρή­σει την Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή του Ομάδα, εμ­φα­νι­ζό­με­νος ότι αντι­